Laatste toevoegingen


Copyright 2008

Algemene voorwaarden

Login

Algemene Voorwaarden QG Consulting

Artikel 1: Definities

 

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

A.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten respectievelijk het leveren van zaken.

B.     Opdrachtnemer: Q.G. Consulting B.V., gevestigd te Amersfoort.

 

Artikel 2: Algemeen

1.     Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming , de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2.     Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

3.     De opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om de door hem opgedragen diensten naar de eisen van goed vakmanschap te verrichten.

4.     Deze inspanningsverplichting houdt geen garantie in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

1.     Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2.     Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

 

Artikel 4: Annulering

In het geval dat de opdrachtgever een overeenkomst annuleert verplicht hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade te vergoeden aan de opdrachtnemer. Onder deze schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder onder andere die van gereserveerde capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

 

Artikel 5: Prijzen

1.     Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2.     De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3.     Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgeven prijs.

 

Artikel 6: Honorarium- of prijswijzigingen

1.     De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op onder andere energie of een aanzienlijke wijziging in de valuta verhoudingen of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2.     De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen respectievelijk gehouden het honorarium of de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 7: Betalingstermijn

1.     Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

2.     Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling van de opdrachtnemer vereist is.

3.     De opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een betaling van een voorschot voor de door opdrachtnemer uit te voeren opdracht(en) te vragen binnen een door de opdrachtnemer vastgestelde betalingstermijn.

4.     Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van deze maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5.     Bij niet tijdig betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld is, de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.     De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met rente zulks met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 8: Termijn van levering

1.     Een door de opdrachtgever opgegeven termijn van de uitvoering van de overeenkomst heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2.     De binding van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van de uitvoering van de overeenkomen vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van capaciteit.

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat de schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtnemer nodig is. De opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 9: Onderzoek

1.     De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na de uitvoering van de overeenkomst te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterst 14 dagen na de uitvoering van de overeenkomst.

2.     De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is

3.     De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de in kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 11: Auteursrechten etc.

1.     De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het verveelvoudigen of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

2.     Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn nakomen.

3.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op de auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

De opdrachtgever verkrijgt na de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken.

 

Artikel 12: Overmacht

1.     Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opgezet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer tot te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2.     Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 14: Geheimhouding

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van de door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. De opdrachtnemer zal de gegevens en inlichtingen van de opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen of verstrekken.

 

Artikel 15: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.